千字文

ryplm 2013/04/1916:07:58一路前行评论1阅读模式
tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng
天 地 玄 黄 宇 宙 洪 荒
rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng
日 月 盈 昃 辰 宿 列 张
hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng
寒 来 暑 往 秋 收 冬 藏
rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng
闰 馀 成 岁 律 吕 调 阳
yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng
云 腾 致 雨 露 结 为 霜
jīn shēng lí shuǐ yù chū kūn gāng
金 生 丽 水 玉 出 昆 冈
jiàn hào jù què zhū chēng yè guāng
剑 号巨 阙 珠 称 夜 光
guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng
果 珍李 柰 菜 重 芥 姜
hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng
海 咸 河 淡 鳞 潜 羽 翔
lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng
龙 师 火 帝 鸟 官 人 皇
shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shang
始 制 文 字 乃 服 衣 裳
tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng
推 位 让 国 有 虞 陶 唐
diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng
吊 民 伐 罪 周 发 殷 汤
zuò cháo wèn dào chuí gǒng pián zhāng
坐 朝 问 道 垂 拱 平 章
ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng
爱 育 黎 首 臣 伏 戎 羌
xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng
遐 迩 一 体 率 宾 归 王
míng fèng zài zhú bái jū shí cháng
鸣 凤 在 竹 白 驹 食 场
huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng
化 被 草 木 赖 及 万 方
gài cǐ shēn fà sì dà wǔ chang
盖 此 身 发 四 大五 常
gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng
恭 惟 鞠 养 岂 敢 毁 伤
nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng
女 慕 贞 洁 男 效 才 良
zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng
知 过 必 改 得 能 莫 忘
wǎng tán bǐ duǎn mǐ shì jǐ cháng
罔 谈 彼 短 靡 恃 己 长
xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng
信 使 可 覆 器 欲 难 量
mò bēi sī rǎn shī zàn gāo yáng
墨 悲 丝 染 诗 赞 羔 羊
jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng
景 行 维 贤 克 念 作 圣
dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng
德 建 名 立 形 端 表 正
kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng
空 谷 传 声 虚 堂 习 听
huò yīè jī fú yuán shàn qìng
祸 因 恶 积 福 缘 善 庆
chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng
尺 璧 非 宝 寸 阴 是 竞
zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng
资 父 事 君 曰 严 与 敬
xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng
孝 当 竭 力 忠 则 尽 命
lín shēn lǚ bó sù xīng wēn qìng
临 深 履 薄 夙 兴 温 凊
sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng
似兰 斯馨 如 松 之 盛
chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng
川 流 不 息 渊 澄 取 映
róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng
容 止若 思 言 辞 安 定
dǔ chū chéng měi shèn zhōng yí lìng
笃 初 诚 美 慎 终 宜 令
róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng
荣 业 所 基 籍 甚无 竟
xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng
学 优 登 仕 摄 职 从 政
cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng
存 以甘 棠 去 而 益 咏
yuè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi
乐 殊 贵 贱 礼 别 尊 卑
shàng hé xià mù fū chàng fù suí
上 和 下 睦 夫 唱 妇 随
wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí
外 受 傅 训 入 奉 母 仪
zhū gū bó shū yóu zǐ bǐ ér
诸 姑 伯 叔 犹 子 比 儿
kǒng huái xiōng dì tóng qì lián zhī
孔 怀兄 弟 同 气 连 枝
jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī
交 友 投 分 切 磨 箴 规
rén cí yǐn cè zào cì fú lí
仁 慈 隐 恻 造 次 弗 离
jié yì lián tuì diān pèi fēi kuī
节 义 廉 退 颠 沛 匪 亏
xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí
性 静 情 逸 心 动 神 疲
shǒu zhēn zhì mǎn zhú wù yì yí
守 真 志 满 逐 物 意 移

 

jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí
坚 持 雅 操 好 爵 自 縻
dū yì huá xià dōng xī èr jīng
都 邑 华 夏 东 西 二 京
bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng
背 邙 面 洛 浮 渭 据 泾
gōng diàn pán yù lóu guàn fēi jīng
宫 殿 盘 郁 楼 观 飞 惊
tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng
图 写 禽 兽 画 彩 仙 灵
bǐng shè páng qǐ jiǎ zhàng duì yíng
丙 舍 旁 启 甲 帐 对 楹
sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng
肆 筵 设 席 鼓 瑟 吹 笙
shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng
升 阶 纳 陛 弁 转 疑 星
yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng
右 通 广 内 左 达承 明
jì jí fén diǎn yì jù qún yīng
既 集 坟 典 亦 聚 群 英
dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng
杜 稿 钟 隶 漆 书 壁 经
fǔ luó jiàng xiàng lù xiá huái qīng
府 罗 将 相 路 侠 槐 卿
hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng
户 封 八 县 家 给 千 兵
gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
高 冠陪 辇 驱 毂 振 缨
shì lù chǐ fù chē jià féi qīng
世 禄 侈 富 车 驾 肥 轻
cè gōng mào shí lè bēi kè míng
策 功 茂 实 勒 碑 刻 铭
pán xī yī yǐn zuǒ shí ā héng
磻 溪 伊 尹 佐 时阿 衡
yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng
奄 宅曲 阜 微 旦 孰 营
huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng
桓 公匡 合 济 弱 扶 倾
qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng
绮 回 汉 惠 说 感 武 丁
jùn yì mì wù duō shì shí níng
俊 乂 密 勿 多 士 寔 宁
jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng
晋 楚 更 霸 赵 魏困 横
jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng
假 途 灭 虢 践 土 会 盟
hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng
何 遵约 法 韩 弊 烦 刑
qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng
起 翦 颇 牧 用 军 最 精
xuān wēi shā mò chí yù dān qīng
宣 威沙 漠 驰 誉 丹 青
jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng
九 州禹 迹 百 郡 秦 并
yuè zōng tài dài shàn zhǔ yún tíng
岳 宗泰 岱 禅 主 云 亭
yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng
雁 门 紫 塞 鸡 田 赤 城
kūn chí jié shí jù yě dòng tíng
昆 池 碣 石 钜 野 洞 庭
kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng
旷 远 绵 邈 岩 岫 杳 冥
zhì běn yú nóng wù zī jià sè
治 本 于 农 务 兹 稼 穑
chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì
俶 载南 亩 我 艺 黍 稷
shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
税 熟 贡 新 劝 赏 黜 陟
mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí
孟 轲敦 素 史 鱼 秉 直
shù jī zhōng yōng láo qiān jǐn chì
庶 几 中 庸 劳 谦 谨 敕
líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè
聆 音 察 理 鉴 貌 辨 色
yí jué jiā yóu miǎn qí zhī zhí
贻 厥 嘉 猷 勉 其 祗 植
xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí
省 躬 讥 诫 宠 增 抗 极
dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí
殆 辱 近 耻 林 皋幸 即
liǎng shū jiàn jī jiě zǔ shuí bī
两 疏 见 机 解 组 谁 逼
suǒ jū xián chù chén mò jì liáo
索 居 闲 处 沉 默 寂 寥
qiú gǔ xún lùn sàn lǜ xiāo yáo
求 古 寻 论 散 虑 逍 遥
xīn zòu lèi qiǎn qī xiè huān zhāo
欣 奏 累 遣 戚 谢 欢 招
qú hé de lì yuán mǎng chōu tiáo
渠 荷 的 历 园 莽 抽 条
pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo
枇 杷 晚 翠 梧 桐 早 凋
chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo
陈 根 委 翳 落 叶 飘 摇
yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo
游 鹍 独 运 凌 摩 绛 霄
dān dú wán shì yù mù náng xiāng
耽 读 玩 市 寓 目 囊 箱
yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
易 輶 攸 畏 属 耳 垣 墙

 

 

 

jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng
具 膳 餐 饭 适 口 充 肠
bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng
饱 饫 烹 宰 饥 厌 糟 糠
qīn qī gù jiù lǎo shào yì liáng
亲 戚 故 旧 老 少 异 粮
qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng
妾 御 绩 纺 侍 巾 帷 房
wán shàn yuán xié yín zhú wěi huáng
纨 扇 圆 洁 银 烛 炜 煌
zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng
昼 眠 夕 寐 蓝 笋 象 床
xián gē jiǔ yàn jiē bēi jǔ shāng
弦 歌 酒 宴 接 杯 举 觞
jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng
矫 手 顿 足 悦 豫 且 康
dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng
嫡 后 嗣 续 祭 祀 蒸 尝
qǐ sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng
稽 颡再 拜 悚 惧 恐 惶
jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng
笺 牒 简 要 顾 答 审 详
hái gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng
骸 垢 想 浴 执 热 愿 凉
lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng
驴 骡 犊 特 骇 跃 超 骧
zhū zhǎn zéi dào bǔ huò pàn wáng
诛 斩 贼 盗 捕 获 叛 亡
bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiào
布 射 辽 丸 嵇 琴 阮 啸
tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rén diào
恬 笔 伦 纸 钧 巧 任 钓
shì fēn lì sú bìng jiē jiā miào
释 纷 利 俗 竝 皆 佳 妙
máo shī shū zī gōng pín yán xiào
毛 施 淑 姿 工 颦 妍 笑
nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào
年 矢 每 催 曦 晖 朗 曜
xuán jī xuán wò huì pò huán zhào
璇 玑 悬 斡 晦 魄 环 照
zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào
指 薪 修 祜 永 绥 吉 劭
jǔ bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào
矩 步 引 领 俯 仰 廊 庙
shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào
束 带 矜 庄 徘 徊 瞻 眺
gū lòu guǎ wén yú méng děng qiào
孤 陋 寡 闻 愚 蒙 等 诮
wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě
谓 语 助 者 焉 哉 乎 也

 

[xiami soundfile="https://www.ryplm.com/mp3/qianziwen.mp3" autostart="yes"]千字文[/xiami]

匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

确定